Njoftim

Instituti i Integrimit ish te Perndjekurve Politike, njofton te gjithe te interesuarit se ka nisur procedurat ligjore per studimin e tregut per gjetjen e ambienteve (zyrave) me qira, per ushtrimin e veprimtarise se punes, per vitin 2023.
Sa me siper, jane te lutur te gjithe operatoret ekonomik te interesuar te sjellin prane ambienteve aktuale te IIPP, oferta ekonomike, ne forme shkresore, te cilet duhet paraprakisht te permbushin kriteret si me poshte vijon:

  1. Ambienti me qira të jetë afër me zyrat ekzistuese të IIPP-së në mënyrë që të jetë i aksesueshëm lehtësisht nga komuniteti i të përndjekurve politikë (brenda unazës aktuale të Tiranës).
  2. Të jetë afër me Drejtorinë e Pagesave dhe Dëmshpërblimit, Ministria e Financave për shkak të bashkëpunimit që IIPP ka me këtë Drejtori.
  3. Të ketë ambiente të mjaftueshme për ofrimin e të gjitha shërbimeve që ofron IIPP-ja.
  4. Ambientet duhet të jenë të lira para datës 1 Janar 2024.
  5. Sipërfaqja e kërkuar të jetë afërsisht 200 -300 m2.

Ky njoftim eshte i vlefshem deri ne daten 20.12.2023.

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

Nr. RendorData e kërkesës Objekti i kërkesësData e përgjigjesPërgjigjeMënyra e përfundimit të kërkesësTarifa
113.03.2023Kerkese informacion mbi automjetet në pronësi të IIPP1 13.03.2023IIPP aktualisht nuk zotëron në pronësi të saj asnjë automjet.e-mail


[1] Numri rendor i kërkesave të regjistruara në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve
[2] Data e regjistrimit të kërkesës
[3] Përmbledhje e objektit të kërkesës duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi
[4] Data e kthimit të përgjigjes
[5] Përmbajtja e përgjigjes duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi
[6] Përgjigja jepet E plotë/ E kufizuar/ E refuzuar/E deleguar
[7] Kosto monetare e riprodhimit (kur është rasti dhe e dërgimit) të informacionit të kërkuar sipas tarifave të publikuar nga autoriteti publik.

THIRRJE PËR APLIKIM

Instituti i Integrimit të ish të Përndjekurve Politikë, njofton të gjithë të interesuarit për të qënë pjesë e anëtarëve të bordit pranë ISKK-së, si përfaqësues të IIPP-së të aplikojnë duke marrë në konsiderat këto kritere të parashikuara në ligjin Nr. 10 242, datë 25.2.2010 “PËR INSTITUTIN E STUDIMEVE PËR KRIMET DHE PASOJAT E KOMUNIZMIT NË SHQIPËRI”:
1- Vërtetim për dhënie Statusi të personit aplikues ose familjarë tij.
2- Të jetë personalitet i njohur nga komuniteti akademik dhe shoqëria civile
3- Që zotërojnë aftësi profesionale dhe kanë dhënë kontribut në shoqëri sidomos për çështjen e trajtimit të rehabilitimit moral të ish të përndjekurve politikë.
4- Kushtet e përcaktuara për nëpunësin e lartë të shërbimit civil
5- Të plotësoj kriteret ligjore të përcaktuara në nenin 18 të Ligjit nr. 10242 datë 25.02.2010
6- Të mos ketë qenë anëtar ose bashkëpuntor i Sigurimit të Shtetit ose vendet e Traktatit të Varshavës.

Të gjithë të interesuarit të dorëzojnë dokumentacionet pranë Institutit të Integrimit të ish të Përndjekurve Politikë, si më poshtë:
1- Curriculum Vita-e
2- Dëshmi Penaliteti
3- Vërtetim nga Autoriteti i Dosjeve
4- Kopje të dokumentacionit mbi kualifikimet.
5- Kopje të botimeve që trajtojnë përndjekjen politike

DREJTOR I PËRGJITHSHËM
BILAL KOLA