Instituti Ish të përndjekurit politikë Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë

Monday July 3rd, 2023

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

Filed under: Dokumenta,Lajme,Uncategorized — iipp @ 10:02 AM
Nr. RendorData e kërkesës Objekti i kërkesësData e përgjigjesPërgjigjeMënyra e përfundimit të kërkesësTarifa
113.03.2023Kerkese informacion mbi automjetet në pronësi të IIPP1 13.03.2023IIPP aktualisht nuk zotëron në pronësi të saj asnjë automjet.e-mail


[1] Numri rendor i kërkesave të regjistruara në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve
[2] Data e regjistrimit të kërkesës
[3] Përmbledhje e objektit të kërkesës duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi
[4] Data e kthimit të përgjigjes
[5] Përmbajtja e përgjigjes duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi
[6] Përgjigja jepet E plotë/ E kufizuar/ E refuzuar/E deleguar
[7] Kosto monetare e riprodhimit (kur është rasti dhe e dërgimit) të informacionit të kërkuar sipas tarifave të publikuar nga autoriteti publik.

Powered by WordPress