REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

Nr. RendorData e kërkesës Objekti i kërkesësData e përgjigjesPërgjigjeMënyra e përfundimit të kërkesësTarifa
113.03.2023Kerkese informacion mbi automjetet në pronësi të IIPP1 13.03.2023IIPP aktualisht nuk zotëron në pronësi të saj asnjë automjet.e-mail


[1] Numri rendor i kërkesave të regjistruara në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve
[2] Data e regjistrimit të kërkesës
[3] Përmbledhje e objektit të kërkesës duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi
[4] Data e kthimit të përgjigjes
[5] Përmbajtja e përgjigjes duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi
[6] Përgjigja jepet E plotë/ E kufizuar/ E refuzuar/E deleguar
[7] Kosto monetare e riprodhimit (kur është rasti dhe e dërgimit) të informacionit të kërkuar sipas tarifave të publikuar nga autoriteti publik.

THIRRJE PËR APLIKIM

Instituti i Integrimit të ish të Përndjekurve Politikë, njofton të gjithë të interesuarit për të qënë pjesë e anëtarëve të bordit pranë ISKK-së, si përfaqësues të IIPP-së të aplikojnë duke marrë në konsiderat këto kritere të parashikuara në ligjin Nr. 10 242, datë 25.2.2010 “PËR INSTITUTIN E STUDIMEVE PËR KRIMET DHE PASOJAT E KOMUNIZMIT NË SHQIPËRI”:
1- Vërtetim për dhënie Statusi të personit aplikues ose familjarë tij.
2- Të jetë personalitet i njohur nga komuniteti akademik dhe shoqëria civile
3- Që zotërojnë aftësi profesionale dhe kanë dhënë kontribut në shoqëri sidomos për çështjen e trajtimit të rehabilitimit moral të ish të përndjekurve politikë.
4- Kushtet e përcaktuara për nëpunësin e lartë të shërbimit civil
5- Të plotësoj kriteret ligjore të përcaktuara në nenin 18 të Ligjit nr. 10242 datë 25.02.2010
6- Të mos ketë qenë anëtar ose bashkëpuntor i Sigurimit të Shtetit ose vendet e Traktatit të Varshavës.

Të gjithë të interesuarit të dorëzojnë dokumentacionet pranë Institutit të Integrimit të ish të Përndjekurve Politikë, si më poshtë:
1- Curriculum Vita-e
2- Dëshmi Penaliteti
3- Vërtetim nga Autoriteti i Dosjeve
4- Kopje të dokumentacionit mbi kualifikimet.
5- Kopje të botimeve që trajtojnë përndjekjen politike

DREJTOR I PËRGJITHSHËM
BILAL KOLA